Picatron Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kısıklı Nidakule Ataşehir Batı Barbaros Mah. Begonya Sk. No: 1 Kat:9 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan ENCORE Bilişim Sistemleri Ltd.Şti (“ENCORE”) tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve Picatron adlı mobil uygulama (“Platform”)  işletilmesi sırasında kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“İlgili Kişi”) tarafından ENCORE ile paylaşılan veya ENCORE’un, İlgili Kişi’nin Platform’un kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

ENCORE, Platformu çalıştırdığı ve Platform içinde doğrudan veya dolaylı olarak hizmetler sunduğu için Platform’un müşterilerinin ve ziyaretçilerinin kişisel verilerinin Veri Sorumlusudur.

ENCORE, kişisel verileri aşağıdaki ilkelere göre işleyecektir:

• yasallık, adalet ve şeffaflık;

• amaç sınırlaması;

• veri minimizasyonu;

• doğruluk;

• depolama sınırlaması;

• bütünlük ve gizlilik; ve

• Hesap verebilirlik.

Kapsamı

İşbu Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve ENCORE tarafından kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen prensipleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Politika; ENCORE tarafından gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

Tanımlar

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Adayı ENCORE bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika ENCORE Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmha Politikası.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarını belirleyen ve verilerin sistematik olarak tutulduğu yeri yöneten gerçek veya tüzel kişidir. (“ENCORE”)
İş Ortakları ENCORE’un ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

 

ENCORE’un Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler

Platform Kullanıcıların Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

ENCORE’un işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kanun’a uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu, lokasyon bilgisi, ödeme bilgileri, fatura bilgileri, araç bilgileri, üyelik bilgileri.

Ayrıca ENCORE,  ayrıca Platformun belirli bölümlerinde talep edilebilecek diğer verileri toplayabilir ve işleyebilir. Örneğin, bir kullanıcı Platform içinde sunulan bir faaliyet için değerlendirme veya yorum yaparsa, işlem ENCORE’un bu işlemi yürütmek için işleyeceği daha fazla bilgi işleyebilir.

Ayrıca ENCORE, kullanıcıların Platform kullanım verilerini işler.

Özel Nitelikli Veri: ENCORE, özel nitelikli veri işlenmemektedir.

Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

ENCORE, verilerinizi yalnızca Platforma üye olunan aşamada kullanım başlangıcındaki formu doldurma yöntemi ile veya ürün satın alınması sırasında otomatik olmayan yollarla, bir veri sisteminin parçası olmak üzere kişisel verileriniz toplamaktadır. Hukuki sebebi aşağıdaki tablomuzda detaylı olarak görebilirsiniz.

Verilerinizin İşlenme Amacı Nedir?

ENCORE ile paylaştığınız kişisel verileriniz:

1.    Platform’da sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz,

2.    Platform’un kötüye kullanımını engellemek,

3.    Platform’a kaydınızın gerçekleştirilmesi,

4.    ENCORE’un sunduğu ve Platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi

5.    Yeni hizmetlerin ve ürünlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

6.    Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

7.    ENCORE’un ürün ve hizmetlerine ve / veya Platform içinde tanıtılan ürün ve hizmetlere ilişkin e-pazarlama iletişimi.

8.    E-pazarlama iletişimi amacıyla Platform sponsorları ile veri paylaşımı

9.    Ödeme işlemlerinin sürdürülmesi,

ENCORE, işini geliştirmek ve büyütmek için kullanıcı memnuniyetini hedefler.

Son olarak, ENCORE, Platform sponsorlarına potansiyel müşteriler (yani, bu tür bir paylaşıma izin veren kullanıcıların verileri) sağlamayı amaçlamaktadır.

ENCORE ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri İlgili Kişi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

İlgili Kişi ile ENCORE arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ENCORE’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ENCORE’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Teknik İletişim Dosyası

Yukarıda da belirtildiği üzere ENCORE, çerez (Cookie) benzeri bilgi alma araçlarını ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Platform kullanıcısnın gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web Platform hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak Platform’un kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Platformların zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir Platform’u hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine, kullanıcı memnuniyetini artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. ENCORE yukarıdaki amaçlar için aşağıdaki verileri cihazınızdan talep eder:

Veri – Amaç Testi

Veri Türü İşlenme Amacı
Ad Zorunlu alandır. Kullanıcı hakkında hesap açılmasına ve iletişim kurulması amaçlarına hizmet eder.
Soyad Zorunlu alandır. Kullanıcı hakkında hesap açılmasına ve iletişim kurulması amaçlarına hizmet eder.
E-posta Zorunlu alandır. Platform’da kullanıcı hesabı açmak, kullanıcıyı belirlemek, Platform’un kötüye kullanımını engellemek ve kullanıcı ile iletişim kurabilmek için gereklidir.
Adres Bilgisi Fatura düzenlenmesinde gerekli bilgiler kapsamında kullanılacaktır.
Telefon numarası Zorunlu alandır. Platform’da hesap oluşturulması amacına hizmet eder.
Ödeme Bilgileri Banka hesap bilgileri, kredi veya banka kartı bilgileri, kart adı, kart numarası, geçerlilik tarihi, CVV, kart sahibi bilgileri, kişisel hesap bilgileri, kredi kartı üzerindeki isim bilgisi, tacirin adı ve belirleyici bilgileri, işlemin tarihi ve miktarı ve banka, tacir veya sizin tarafınızdan sağlanan diğer bilgiler platformun ödeme amacına hizmet etmesi için şifrelenerek işlenecek ve kullanılacaktır.
TCKN Bireysel kullanıcı için zorunlu alandır. Fatura kesilmesi amacına hizmet eder.
Vergi Dairesi Kurumsal kullanıcı için zorunlu alandır. Fatura kesilmesi amacına hizmet eder.
Vergi Numarası Kurumsal kullanıcı için zorunlu alandır. Fatura kesilmesi amacına hizmet eder.
Şifre Zorunlu alandır. Platform’da hesap oluşturulması amacına hizmet eder.
Doğum Tarihi Opsiyonel alandır. Veri analizi oluşturulması amacına hizmet etmesi için kullanılacaktır.
Platform Kullanım Verisi Bu veri platformun hatalı ve gereksiz kullanılıp kullanılmadığını ölçmek amacını taşır.
Araç Bilgileri Opsiyonel alandır. Veri analizi oluşturulması amacına hizmet etmesi için kullanılacaktır.

Amaç – Hukuki Dayanak Testi

Amaç Dayanak
1.     Platform’dan ve uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz

2.     Platform’un kötüye kullanımını engellemek

3.     Platform’a hesap kaydınızın gerçekleştirilmesi

4.     ENCORE’un sunduğu ve Platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi

Sözleşmenin ifası

Kanun madde 5/2/c uyarınca hizmetin verilebilmesi için zorunludur.

5.     Yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

6.     ENCORE’un ürün ve hizmetlerine ve / veya Platform içinde tanıtılan ürün ve hizmetlere ilişkin e-pazarlama iletişimi.

Meşru menfaat

Kanun 5/f uyarınca Veri Sorumlusu’nun işini geliştirilmesi ve müşterileri ile iletişimi koruyabilmesi amacıyla yapılan faaliyetlerde Şirket’in meşru menfaati, veriler kimse ile paylaşılmamaktadır, zaten hizmetin icrası için gerekli olan veriler kullanılmaktadır.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 5/1 uyarınca Platform ara yüzünde açık rıza alınmaktadır.

7.     ENCORE’un sunduğu ve Platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi

8.     Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, veri tabanı oluşturma

Meşru menfaat

Kanun 5/f uyarınca Veri Sorumlusu’nun işin geliştirilmesi ve daha iyi hizmet verebilmesi için ilgili amaçta meşru menfaati vardır ve hizmetin icrası için gerekli olan veriler kullanılmaktadır, İlgili Kişine zararı yoktur.

9.     E-pazarlama iletişimi amacıyla Platform sponsorları ile veri paylaşımı Kanun madde 5/1 uyarınca, platform ara yüzünde açık rıza alınmaktadır.

 

Uluslararası veri transferi Kişisel verileriniz üçüncü ülkelere veya uluslararası kuruluşlara aktarılacak mı?

Evet, kişisel bilgileriniz işbu Gizlilik Politikasında yer alan koşullarda onay vermeniz halinde yurtdışına aktarılacaktır. Ancak, herhangi bir sorunuz varsa temsilcilerimizle her zaman iletişim kurabilirsiniz.

Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Yurtdışı server ENCORE, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçlarla ve hizmetlerin teminiyle sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.
İhtiyaç olması durumunda hukuken yetkili kamu kurumları Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
İş ortakları (Avukatlık, Muhasebe Hizmeti, SMS, mailing, pazarlama, sponsorlar, teknik ve mali denetçiler, ödeme kuruluşları, bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları) ENCORE, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
İşlem sürekliliğini sağlamak için veri merkezleri Yedekleme amaçlı

 

Bu çerçevede ENCORE ayrıca kişisel verilerinizi bağlı bulunduğumuz. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir.

İlgili Kişi olarak, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde ENCORE’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından resen en geç iki (2) yıl veya çıkış talebiniz üzerine en geç üç (3) yıl içinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, söz konusu verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere şirketimiz organizasyonu içerisinde veya şirketimizden aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin anonim hale getirilmiş olması için; bu verilerin, geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtlar gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere işlem tarihinden itibaren 3 yıl saklanır.

Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

ENCORE, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak  amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

ENCORE ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Platformda bulunan diğer uygulamalara bağlantılar için ENCORE, bu tür uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve bunları incelemenizi tavsiye eder.

Haklarınız nelerdir?

Kanun’da yer alan madde 11 kapsamında ilgili kişinin hakları;

Veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.